شرکت کارگزاری بورس ابراز

شرکت کارگزاری بورس ابراز در تاریخ 1377/12/16 تحت شماره 148738 در اداره ثبت شرکت های تهران به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است .