لایحه بودجه 1402(بخش چهارم : واگذاری دارایی‌های مالی)

در بخش قبلی به واگذاری دارایی های سرمایه ای پرداختیم.

واگذاری دارایی مالی

 * ارقام به هزار میلیارد تومان (همت) درج شده است.

واگذاری دارایی مالی :

 • منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه 1402، مبلغ 294 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به لایحه بودجه 1401 ، 2%  کاهش را نشان می دهد.
منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به ترتیب 49 و110 درصد افزایش داشته است.
در بودجه میزان اوراق منتشر شده 185 همت و بازپرداخت آن 173.5 همت که بسیار بهم نزدیک می باشد بنابراین انتشار اوراق را زیاد برآورد نکرده اند.در بخش بعدی(پنجم) به مصارف بودجه عمومی پرداختیم.

ارسال نظرات