لایحه بودجه 1402 (بخش پنجم : مصارف بودجه عمومی)

در بخش قبلی به واگذاری دارایی های مالی پرداختیم.

اعتبارات هزینه ای (هزینه ها)

* ارقام به هزار میلیارد تومان (همت) درج شده است.

اعتبارات هزینه ای دولت :
• در لایحه بودجه 1402 مبلغ اعتبارات هزینه ای، 454،1 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به لایحه بودجه  1401، 51% افزایش را نشان می دهد.

• نسبت اعتبارات هزینه ای به مصارف عمومی 73% می باشد که نشان دهنده بزرگ بودن سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف عمومی بودجه می باشد.
• با توجه به میزان تورم انتظارات براین است در قسمت حقوق و دستمزد افزایش بیشتری رخ دهد بنابراین حدود50 همت به این قسمت کسری اضافه می شود.تملک دارایی سرمایه ای (بودجه عمرانی)

* ارقام به هزار میلیارد تومان (همت) درج شده است.

تملک دارایی های سرمایه ای :
• تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی، در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به لایحه بودجه سال 1401 ، 30% رشد داشته است. بخش ساختمان و مستحدثات 63 درصد از کل تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص داده است.
• نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به مصارف عمومی حدود 16.5% می باشد بنابراین تملک دارایی های سرمایه ای سهم کوچکی از مصارف عمومی بودجه را دارند.
اگر دولت درآمدهای ذکر شده را نتواند محقق کند، یکی از بخش هایی که متضرر می شود تملک دارایی های سرمایه ای(بودجه عمرانی) است. تملک دارایی مالی

* ارقام به هزار میلیارد تومان (همت) درج شده است.

تملک دارایی های مالی :
 تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه 1402 نسبت به لایحه بودجه 1401، 30% افزایش داشته است.
 نسبت تملک دارایی های مالی به مصارف عمومی حدود 10% می باشد بنابراین تملک دارایی های مالی کوچکترین سهم را از مصارف عمومی بودجه دارند.
• بازپرداخت اصل اوراق مالی 86% از کل تملک دارایی های مالی را تشکیل می دهد.
در بخش بعدی(ششم) به واگذاری دارایی های مالی پرداختیم.

 

ارسال نظرات