لایحه بودجه 1402 (بخش ششم (آخر) : نکات نهایی)

در بخش قبلی به مصارف بودجه عمومی پرداختیم.

صندوق های بازنشستگی

 • میزان اعتبارمشخص شده برای چهارصندوق بازنشستگی نیازمندکمک دولت (کشوری، لشکری، فوالد و وزارت اطلاعات) مجموعا حدود 33۱ هزار میلیارد تومان است. 
• این مبلغ بدون درنظر گرفتن اعتبارات دو صندوق پایدار از نظر مالی است شامل: 16 هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی (که بسیار کمتر از هزینه های واقعی آن است) و ۴ هزار میلیارد تومان برای صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر. همچنین کمک های دستگاه های مادر به صندوق های ذی ربط (همچون صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان بانک ها و ...) به دلیل عدم شفافیت در این محاسبه لحاظ نشده است.
• در لایحه ی ارائه شده، اعتباری جهت تسویه ی دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود درنظر گرفته نشده است.

وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی

* صندوق بازنشستگی کشوری به تنهایی 207 هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی را شامل می شود.
** تصویر برگرفته از سایت مرکز پوهش های مجلس

بهره مالکانه

• بهره مالکانه و حقوق دولتی براساس درصدی از مبلغ فروش شرکت ها محاسبه شده و مقدار پرداخت شده آن در هرسال، در بودجه همان سال شناسایی می شود.
• درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع حدوداً 96 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است.

• تغییرات بهره مالکانه می تواند ریسک هایی را ایجاد کند :
۱. اصلاح ضرائب قیمتی محصولات معدنی که باعث کاهش سود شرکت های پایین دست می شود.
2. اصلاح فرمول بهره مالکانه و حقوق دولتی که سود شرکتهای معدنی را کاهش خواهد داد.

نکات:

 بررسی تجربه سال های گذشته نشان می دهد که بخشی از منابع پیش بینی شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل، دولت طی سال با کسری احتمالی تامین نشده مواجه می شود، این کسری تامین نشده ناشی از بیش برآوردی منابع عمومی دولت است.
• بیشترین فشار کسری بودجه در هر سال به صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه گر وارد می شود و دولت با عدم پرداخت سهم بیمه خود به این سازمان ها مشکلات ساختاری جدی را به آنها تحمیل می کند.

• نسبت بدهی های داخلی به تولید ناخالص داخلی کشورمان به نسبت اکثر کشورهای هم رتبه(ترکیه، یونان، برزیل و آفریقای جنوبی)، کمتر است.
ایران بدهی خارجی معنا داری ندارد که این یک مزیت و پتانسیل مهم در صورت برداشته شدن تحریم ها محسوب می شود.
 حمایت از ساخت و ساماندهی مسکن از جمله نقاط قوت لایحه بودجه می باشد.

ارسال نظرات