قیمت نفت بهبود یافت

قیمت نفت در روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی افزایش یافته است. خوش‌بینی نسبت‌به بهبود تقاضا در چین و نگرانی در مورد کمبود عرضه پس‌از بسته شدن یکی از پایانه‌های بزر...